Voorzittersgalerij

Harmonie-de-Eendracht-1925

In deze galerij van voorzitters kunt U lezen welke voorzitters actief zijn geweest en wat de meest kenmerkende zaken zijn geweest in iedere periode. In de beginperiode wordt gesproken over Harmonie de Eendracht. Later wordt dit veranderd in Harmonie Frisselstein, waarna vervolgens de huidige naam Muziekvereniging Harmonie Frisselstein wordt vermeld in de beschrijvingen.

Deken Franssen oprichter (februari 1923) en erevoorzitter (benoemd februari 1924)

Deken Franssen is de drijvende kracht geweest in 1923 bij de oprichting van de kerkelijke harmonie de Eendracht, nadat de eerdere bondsharmonie ter ziele was gegaan. Hij geeft een kerkelijke subsidie van 100 gulden om van start te kunnen gaan en belooft bij goed gedrag van de leden zijn volledige steun. Het patronaat wordt gratis beschikbaar gesteld als repetitieruimte.. Ook wordt het bestuur onder zijn toezicht gekozen. Deze kerkelijke erkenning had zeker ook financiële voordelen, omdat de eerdere bondsharmonie voor dezelfde repetitieruimte moest betalen. In 1924 is Deken Franssen benoemd tot erevoorzitter.

Antoon Franssen (1923 – 1969)

Antoon-FranssenAntoon Franssen was de eerste voorzitter van Harmonie de Eendracht. Samen met drie andere bestuursleden gaf hij vorm aan het eerste bestuur. Onder zijn bestuurlijke leiding wordt de Veghelse Harmonie een stabiele muziekvereniging, na een groot aantal jaren van onrust voorafgaand aan de heroprichting. In deze bestuursperiode groeit de vereniging zowel qua ledenaantal als muzikale prestaties. Ook de eerste uniformen worden onder Franssen zijn leiding aangeschaft. Aan het einde van zijn voorzitterschap kunnen we zeggen dat de Veghelse Harmonie, ondertussen omgedoopt naar Harmonie Frisselstein, duidelijk op de kaart is gezet in de Nederlandse HaFaBra wereld.

Wim Oonk (1969 – 1983)

Wim-OonkWim Oonk was een voorzitter die erg trots was op de vereniging. Hij wilde de vereniging dan ook graag zien bij buitenoptredens, zodat zo veel mogelijk mensen konden zien dat Veghel een prachtig muziekkorps binnen de gemeente had. In zijn periode als voorzitter groeide het korps uit tot ruim honderd geuniformeerde leden compleet met majorettenkorps, drumfanfare, harmonie, vaandeldragers en schellenboomdragers. Op straat een prachtig korps om te zien. Wim Oonk wilde het korps ook buiten Veghel in het openbaar laten optreden en zo kon het gebeuren dat Frisselstein optrad in het Feijenoordstadion en de volksliederen kon laten klinken voorafgaand aan de voetbalinterland Nederland – Joegoslavië die door 45.000 toeschouwers werd bijgewoond. Maar ook in het PSV-stadion heeft een optreden plaatsgevonden in verband met het behaalde kampioenschap door PSV.

Bert Grim ( 1983 – 1989)

Bert-GrimBert Grim is 6 jaren voorzitter geweest van Muziekvereniging Frisselstein. Hij heeft de eerste stappen gezet in de richting die de vereniging nu gaat. Met name door het opzetten van het eerste leerlingen orkest heeft de jeugd meer ruimte gekregen binnen de vereniging. Ook is er onder zijn leiding een verjonging van het bestuur in gang gezet, zodat ook de jongere generatie vertegenwoordigd werd binnen het bestuur.

Pieter van Deursen (1989 – 1999)

Pieter-van-DeursenAls voorzitter van Harmonie Frisselstein heeft Pieter van Deursen de vereniging op spectaculaire wijze laten groeien. Groei in aantal, met name jeugdleden, en artistieke prestaties. Door het aanstellen van een nieuwe jonge, eigentijdse muzikale leider die de muzikanten inspireert, motiveert maar ook vooral stimuleert. Ook onder leiding van Pieter van Deursen worden de contacten met de Veghelse Muziekschool sterk verbeterd waardoor de aanwas van nieuwe jeugdleden structureel sterk toegenomen is. Om met name de jeugdleden te stimuleren wordt een jaarlijks terugkerend  intern solistenconcours gestart, waarbij gestreden wordt, om de later naar hem vernoemde, “Pieter van Deursen” bokaal. Ook de onderlinge binding van leden wordt sterk gestimuleerd, door onder andere het opstarten van het jaarlijkse muziekweekend. Onder voorzitterschap van Pieter van Deursen is Muziekvereniging Harmonie Frisselstein een zeer vernieuwende weg ingeslagen.

Huub van den Berg( 1999 – 2006)

HuubvdBergDe vereniging heeft onder de leiding van Huub van den Berg de ingezette groei doorgezet.De organisatie structuur is gemoderniseerd en het aantal orkesten is aangepast om de groei naar 225 leden mogelijk te maken. De betrokkenheid van de leden in deze organisatie is hierbij sterk vergroot. De maatschappelijke betrokkenheid heeft bij Frisselstein altijd centraal gestaan, wat op moderne wijze vertaald is in een Jubilarissenconcert waarmee mensen uit de Veghelse gemeenschap voor hun bijzondere verdienste een muzikale ode wordt gegeven. Maar ook de organisatie van een groots benefietconcert in 2005 ten behoeve van de vele miljoenen slachtoffers van de tsunami in december 2004, getuigt van de maatschappelijke betrokkenheid. Overige doorgevoerde vernieuwingen:

 • Vorming huidig TOF-orkest
 • Vorming slagwerkgroepen Friss-Beat en Friss-Beatles
 • Enkele ingrijpende en noodzakelijke statuten wijzigingen
 • Omvorming Raad van Beheer naar Stichting Raad van toezicht
 • Vormgeving Sponsorcontracten
 • Vormgeving Vrienden Club
 • Vorming Stichting Veghel Night Live
 • Verbetering interne en externe communicatie via Website
 • Nieuwe vormgeving Harmonieus en nieuwe organisatie rondom de PR
 • Opstellen van een meerjaren beleid gebaseerd op een heldere toekomst visie.

Huub van den Berg heeft voor zijn bijdrage de titel Lid van Verdienste gekregen voor de wijze waarop hij tijdens zijn 7 jarig voorzitterschap, Frisselstein heeft omgevormd naar een “Verrassend Veelzijdige”, moderne muziekvereniging met heel veel aandacht voor jeugd en opleiding.

Berry Tomas ( 2006 – 2008)

BerryTomasIn Januari 2006 is Berry Tomas benoemd tot voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein. Op 10 september 2009 stelt Tomas zich niet herkiesbaar. In zijn periode als voorzitter heeft hij de vereniging door een aantal veranderingen geleid. Met name door het vertrek van de initiators  van de sterke verenigingsgroei van de voorgaande jaren (Marc van Kessel en Huub van den Berg), is er veel veranderd. Er is  een nieuwe dirigent gezocht voor het Groot Orkest, die later ook het Opstap Orkest is gaan leiden.  Ook de taken van diverse commissies zijn verder aangescherpt. Het fenomeen ledenraadpleging is geïntroduceerd, waarin beleidsmatige zaken bediscussieerd worden. Het is een periode die zich kenmerkt als het verstevigen van de basis die gelegd is door zijn voorgangers. Verder is er een centrale internet gebaseerde administratie geïntroduceerd, waarmee een beter inzicht en overzicht is ontstaan en waarmee meerdere mensen gelijktijdig vanuit huis hieraan kunnen werken.

Hans Raaijmakers ( 2008 – 2014)

Per 10 september 2008  is Hans Raaijmakers aangetreden als nieuwe voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein. In de 6 jaar Hans Raaymakersdie Hans voorzitter is geweest heeft hij veel voor de muziekvereniging gedaan:

 • actieve rol bij grote evenementen zoals Veghel Nightlive en Slokdarmfestival/Fabriek Magnifique.
 • contacten met het Veghelse zakenleven.
 • de totstandkoming van de nieuwe repetitieruimte aan de Noordkade.
 • creativiteit en het zien van mogelijkheden, zoals de oliebollenactie bij Intratuin en de muzikale begeleiding van Operation Market Garden.
 • ter beschikking stellen van zijn tuin voor concerten van TOF en Eigenwijs.